Menu

Actievoorwaarden en Cookie statement

Artikel 1 Algemeen
1. Elk in Nederland woonachtig meerderjarig persoon, die een opleiding volgt of binnen 2 jaar gaat volgen op het gebied van autotechniek, is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
2. Omschrijving van de actie: De actie loopt van 6 mei 2018 t/m 31 december 2018, excl. eventuele verlenging. Er zal 1 IPad worden verloot onder de deelnemers. De IPad wordt door Indumij geselecteerd. Deelnemer gaat naar www.ikkiesvoorindumij.nl en volgt de gevraagde stappen. Deelnemer vult zijn/haar naam & emailadres in. Wanneer de deelnemer gewonnen heeft, ontvangt hij/zij na 31 januari 2019 bericht per email.
3. Deelnemers jonger dan 14 jaar zijn uitgesloten van deelname.
4. Medewerkers van Indumij B.V. en haar werkmaatschappijen, familieleden en ingeschakelde derde(n) die betrokken zijn bij de actie, zijn uitgesloten van deelname.
5. Deelname aan de actie is gratis.
6. Het is niet toegestaan om meer dan 1 (één) keer deel te nemen aan de actie.
7. Indien het vermoeden bestaat dat de deelnemer misbruik maakt van de actie, kan Auto Indumij de gegevens op een lijst plaatsen waardoor (toekomstige) deelname aan acties van Auto Indumij is uitgesloten.
8. De winnaar wordt gekozen door medewerkers van het marketingteam van Auto Indumij. Over de uitslag is geen discussie mogelijk.


Artikel 2 Gegevens en privacy
1. Om mee te doen aan de actie dient de deelnemer persoonlijke gegevens te verstrekken (zoals naam & emailadres & telefoonnummer).
2. De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to- date en volledig zijn.
3. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
4. De gegevens zullen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de respons op de actie te meten en om in de toekomst informatie te geven over de uitkomsten van de actie. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om deelnemer te informeren over acties en aanbiedingen van Auto Indumij en haar werkmaatschappijen. Persoonsgegevens van deelnemers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
5. De deelnemer geeft bij deelname automatisch akkoord om zijn/haar beeld te mogen gebruiken.


Artikel 3 Diversen
1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Auto Indumij worden aangepast. De aangepaste voorwaarden zullen wij aankondigen op de website www.ikkiesvoorindumij.nl.
2. Auto Indumij is gerechtigd om de actie op ieder moment stop te zetten.
3. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Alsdan zal een nieuwe bepaling worden vastgesteld ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.


Artikel 4: Promotionele doeleinden en verwerking persoonsgegevens
1. De Deelnemer geeft middels compleet invullen van het deelnameformulier toestemming aan de Aanbieder tot gebruik van zijn/haar e-mailadres en/of overige persoonlijke gegevens.
2. De gegevens van de Deelnemers worden binnen de Indumij bedrijven gebruikt voor de uitvoering van de Actie, waaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – de communicatie van de prijs en het publiceren van zijn/haar naam op de Actie site indien hij/zij winnaar is.
3. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer gedurende een jaar na de datum van uitreiking van de prijs, te zullen deelnemen aan promotionele activiteiten in het kader van deze Actie en de prijsuitreiking daarvan.
4. Deelnemer zal 2 foto’s van de prijsuitreiking plaatsen op zijn/haar Facebookpagina en Twitter account.


Artikel 5: Aansprakelijkheid
1. Auto Indumij en Indumij B.V. zijn niet aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct en van welke aard dan ook, ten gevolge van aan haar verstrekte (onjuiste) gegevens of die op enigerlei wijze voortvloeit uit deelname aan de “ikkiesvoorIndumij” actie.
2. Auto Indumij en Indumij B.V. zijn niet aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct en van welke aard dan ook, veroorzaakt door, of enigerlei wijze verband houdende met de toekenning van de prijs.
3. Auto Indumij en Indumij B.V. zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.
4. Auto Indumij en Indumij B.V. en aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van de Aanbieder. Ook zijn zij niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. De Aanbieder draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien.
5. Iedere aansprakelijkheid van de Aanbieder en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met de Actie, wordt, behoudends in gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van de Aanbieder of de door haar ingeschakelde hulppersonen, nadrukkelijk uitgesloten.


Artikel 6 Contactgegevens
Als je vragen of klachten hebt over deze actie, kun je contact met ons opnemen via het formulier op onze Renault-website: https://www.renault-indumij.nl/contact/u-heeft-een-vraag


Artikel 7 Cookie statement

Bedankt voor je aanvraag

Actievoorwaarden en ons privacy en cookie statement.

Ontwerp & realisatie: DTC Media